Poslaním SAF je „nová evanjelizácia" ohlasovaná Svätým Otcom Jánom Pavlom II. a to prostredníctvom šírenia fatimského posolstva. Božia Matka vo Fatime vyzývala k obráteniu a náprave života, k pokániu a dennej modlitbe ruženca za obrátenie hriešnikov. Žiadala o úprimnejšiu úctu k Eucharistii, k ružencu a zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému srdcu.
Urgentná potreba odpovede na tento odkaz a jeho aktívneho šírenia v záujme spásy duší a pokoja je prostredníctvom Božej milosti hybnou silou šírenia SAF vo svete.
 
 
Svetový apoštolát Fatimy teda napomáha
  • šíriť autentické učenie Katolíckej cirkvi a verné priľnúť k náuke evanjelia;
  • posväcovať členov a šíriť dobro prostredníctvom prijatia fatimského posolstva;
  • šíriť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a po¬božností prvých sobôt:
  • plniť záväzky prijaté každým členom SAF.
 
Poslaním SAF je preto privádzať k poznaniu a žitiu posolstva Fatimskej Panny Márie vo svete.
Členovia svetového apoštolátu Fatimy žijúci v mnohých krajinách sveta, sa zaväzujú stať sa vernými svedkami katolíckej viery vo svojej rodine, v práci, v ich farnosti a spoločenstvách, zúčastňujúc sa takýmto spôsobom na „novej evanjelizácii."
Nech sú nám v tomto povzbudením slová Panny Márie, ktoré povedala fatimským deťom počas druhého zjavenia 13. júna 1917: „Ježiš .si želá, aby skrze teba (Luciu) poznali mňa a naučili sa ma milovať. On chce rozšíriť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tým, ktorí ju budú šíriť, sľubujem nebo. Tieto duše budú Pánom Bohom uprednostnené a milované, budú ako kvety, ktoré prinesiem pred jeho trón. " Hyacinta preto často opakovala, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je cestou do neba.
 
 
 
The mission of the World Apostolate of Fatima is the "New Evangelisation" advocated by the Holy Father, John Paul II, through the promotion of the Message of Fatima. Our Lady of Fatima asked for prayer and penance in reparation for sins and for the conversion of sinners, leading to amendment of life. She asked for a more genuine devotion to the Eucharist, devotion to the Rosary and for consecration to Her Immaculate Heart.
The urgent necessity for a response to this Message, and for the active promotion of it, in the interest of salvation of souls, and of peace, is by God's grace the moving force behind the spread of the World Apostolate of Fatima throughout the world.
"Fatima, in its message and its blessing, is conversion to God." - Pope John Paul II, May 12 th, 1991, at Fatima.
Thus, the World Apostolate of Fatima promotes: 
 
The authentic teaching of the Catholic Church and the strict adherence to the tenets of the Gospel;
1. The personal sanctification of adherents through faithful adherence to the message of Fatima;
2. The common good by the spreading of the message of Fatima
3. The Pledge given by each member of the World Apostolate of Fatima
The mission of the World Apostolate of Fatima is therefore to make known and lived the Message of Our Lady of Fatima throughout the world.