Logo SAF

Používa sa po celom svete a je vyjadrením túžby, aby sme všetci zjednotení s našou nebeskou Matkou tvorili jednu modliacu sa rodinu, čiže svet zjednotený modlitbou. Je to symbol pokoja prostredníctvom modlitby, ako to prisľúbila Fatimská Panna Mária. Dve holubice vytvárajú modliace sa ruky a súčasne držia ruženec. Sú obklopené škapuliarom, ktorý je znakom zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu a ktorý Panna Mária držala v rukách na vrchole slnečného zázraku 13. októbra 1917 vo Fatime. Tento veľký zázrak sa udial tak, aby každý mohol uveriť. Latinské slová „Orbis unus orans" umiestnené v symbole doslova znamenajú: „Jeden modliaci sa svet". Chcú povedať, že svet, ktorý sa modlí, bude zjednoteným svetom. Ak splníme požiadavku Panny Márie ohľadom modlitby a pokánia, zakúsime naplnenie jej veľkého prísľubu: „Epochu pokoja pre ľudstvo".
Pri viacerých príležitostiach prileteli biele holubice z oblohy k podstavcu sochy Panny Márie Fatimskej a zostali tam celé hodiny, dokonca aj keď sochu niesli v procesii. Symbolika holubíc vo Svetovom apoštoláte Fatimy teda zdôrazňuje vstup Boha do ľudskej histórie.
 

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku

V r. 2006 boli Pápežskou radou pre laikov schválené štatúty medzinárodného združenia veriacich s názvom Svetový apoštolát Fatimy (so sídlom vo Fatime), ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo. Naša Konferencia biskupov Slovenska menovala pre toto dielo zodpovedného žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Tento apoštolát sa u nás šíri už dlhšiu dobu, ale je veľmi dobré, že jeho dôležitosť bola takto veľmi zdôraznená menovaním zodpovedného biskupa. Otec biskup vydal k tomu aj brožúrku, kde sú všetky potrebné informácie.
Je mnoho cirkevných organizácií, ktoré šíria fatimské posolstvo a sú ním inšpirované, ale toto združenie pochádzajúce priamo z Fatimy, je najviac spojené so zjavením a priamo, bezprostredne, originálne organizuje fatimský apoštolát. Po celom svete sú s ním spojené národné a miestne centrá.
Tí, ktorí sa pripoja k tomuto apoštolátu, tým sa aj zapíšu do Zlatej knihy fatimskej, a ich mená budú zanesené do Fatimy pri výročnej púti.
 
Záväzky členov Svetového apoštolátu Fatimy
 
1. Obetovať každý deň ťažkosti spojené s vykonávaním každodenných povinností pre verné zachovávanie Božieho zákona.
2. Modliť sa každý deň ruženec (päť desiatkov) meditujúc nad jednotlivými tajomstvami.
3. Nosiť karmelský škapuliar (alebo medailón) ako znamenie a pripomienku osobného zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
4. Zúčastňovať sa na pobožnosti prvých sobôt s úmyslom odčiniť urážky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, pripravení sviatosťou zmierenia pristúpiť k svätému prijímaniu, pomodliť sa päť desiatkov ruženca a pobudnúť 15 minút s Pannou Máriou, rozjímajúc o ružencových tajomstvách.
 
Ďalšie pokyny
 
1. Pre obsiahnutie prisľúbených milostí je záväzné vykonať pobožnosť piatich po sebe nasledujúcich prvých sobôt.
2. Ak vo farnosti nie je spoločná pobožnosť fatimských sobôt, platí i súkromne vykonaná pobožnosť.
3. Fatimská sobota konaná slávnostným spôsobom, s rozjímaním pred jednotlivými tajomstvami ruženca, už v sebe zahrňuje aj požiadavku 15 minút rozjímania.
4. Záväzky, ktoré členovia na seba prijímajú, neviažu pod hriechom (ak niečo vynechajú, nemusia sa z toho spovedať).
 
Ak sa chcete pripojiť, zašlite svoju adresu i rok narodenia na adresu: „Svetový apoštolát Fatimy, Mariánske nám. 23, P. O. Box B-46, 011 36 Žilina 1" alebo to pošlite e-mailom info@apostolatfatimy.sk  Potom vám pošleme brožúrku a členskú kartičku. Môžete poslať naraz viac adries aj s kontaktnou adresou, aby sme nemuseli posielať kartičky po jednej, ale viac naraz a potom by ste si to vo farnosti rozdali (poslanie kartičky môže nejakú dobu trvať).

Kontakt

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku - Národný sekretariát
Mariánske nám. 23
01001 Žilina
IČO: 42213983 

Ochrana osobných údajov:

Zodpovedná osoba: 
Konferencia biskupov Slovenska, 
Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, 
gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk