Pridelenie modlitby posvätného ruženca k jednotlivým dňom týždňa

  • Radostný ruženec - pondelok, sobota
  • Ruženec svetla - štvrtok
  • Bolestný ruženec - utorok, piatok
  • Slávnostný ruženec - streda, nedeľa
 

Modlitby od Panny Márie

Obetuj sa za hriešnikov a veľakrát opakuj, zvlášť keď prinášaš nejakú obetu:
O, Ježišu, toto je z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na nápravu hriechov vykonaných proti Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu.
 
Keď sa modlíš ruženec, povedz po každom desiatku:
O, Ježišu odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
 

Prosby k Panne Márii Fatimskej

Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom.
Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov.
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu. 
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo dôverujú v teba. 
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo volajú k tebe o pomoc.
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev. 
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia.
Fatimská Panna Mária, dožič nám o čo ťa s láskou prosíme. 
Fatimská Panna Mária, pomôž naším drahým.
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry. 
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi. 
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi. 
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu. 
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti.
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok. 
Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho Božského Syna. 
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.
(Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira 30. novembra 1938)
 

Fatimská modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, zasväcujeme sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v úkone úplnej dôvery v Pána.
Ty nás povedieš ku Kristovi. Cez Neho a s Ním pôjdeme k Otcovi.
Budeme kráčať vo svetle viery, a budeme všetko robiť tak, aby svet mohol uveriť, že Ježiš Kristus je ten, ktorého poslal Otec.
S Ním túžime niesť jeho lásku a spásu až po kraj sveta.
Pod ochranou Tvojho Nepoškvrneného Srdca budeme ľudstvom zjednoteným s Kristom. Budeme svedkami jeho zmŕtvychvstania. On nás bude viesť k Otcovi na slávu Najsvätejšej Trojice, ktorú chválime dobrorečíme a klaniame sa jej naveky. Amen.
 

Modlitby Anjela

Môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa! Prosím Ťa o odpustenie pre všetkých, ktorí v Teba neveria, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa!
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa Ti klaniam a obetujem Ti najdrahšie Telo a Krv, dušu a Božstvo Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta ako nápravu všetkých urážok, svätokrádeží a ľahostajností, ktorými je On sám zraňovaný.
A skrze nekonečné zásluhy Jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Ťa prosím za obrátenie všetkých úbohých hriešnikov.