Kardinál z Manily bude predsedať púti 13. mája 2019

Biskup v Leira-Fatima oznámil, že medzinárodnej púti vo Fatime 13. mája 2019 bude predsedať kardinál z Manily, J. Em. Antonio Tagle, ako znak pozornosti voči Ázii.

Kardinál Antonio Tagle, arcibiskup z Manily na Filipínach, je od roku 2011 aktuálnym prezidentom medzinárodnej nadácie Caritas. Bol kreovaný za kardinála v novembri 2012 pápežom Benediktom XVI. a je považovaný za jednoduchého a komunikatívneho človeka, ktorý zdieľa štýl pápeža Františka - ako o ňom zdôraznil kardinál Antonio Marto v rozhovore s Celiou Annou Fariou, veľvyslankyňou na Filipínach, ktorú prijal 12. septembra pri príležitosti blížiacej sa medzinárodnej výročnej púte, ktorá pripomína piate zjavenie Našej Panej.

V tejto súvislosti veľvyslankyňa požiadala preláta diecézy Leira-Fatima, aby do svojich modlitieb zahrnul i špeciálny úmysel za pokoj a mier v krajine.

"Sme obzvlášť verní Cirkvi - Filipíny sú krajinou majoritne katolíckou čo sa týka Ázie -, modlíme sa, aby náš národ žil v pokoji a aby sa nezabúdalo na trpiacich", povedala veľvyslankyňa, ktorá žije štrnásť rokov v Lisabone a častokrát prichádza do Fatimy. Kardinál Antonio Marto vyjavil túžbu, aby Sanktuárium obrátilo pozornosť k pútnikom z Ázie: "Tento rok sme v máji pozvali biskupa z Hong-Kongu, v októbri tu bol biskup z Hirošimy a budúci rok tu počas dvoch pútí budú dvaja reprezentanti z Ázie: arcibiskup z Manily a arcibiskup zo Soul", opäť v máji a októbri.

"Pútnici z Ázie zjavujú obdivuhodnú podstatu chvíle modlitby a my si to veľmi vážime", poznamenal portugálsky kardinál, ktorý počas stretnutia pripomenul niektoré úvahy k fatimskému posolstvu a tiež spôsob, akým má byť interpretované v súčasnosti. "Je to posolstvo, ktoré vyzýva k pokoju medzi ľuďmi", opäť zdôraznil. Sanktuárium naďalej prijíma množstvo pútnikov, ktorí prichádzajú z Ázie, a z tohto dôvodu bude prezidentom medzinárodnej výročnej púte v októbri 2019 arcibiskup zo Soul a apoštolský administrátor z Pchongjangu, kardinál Soojung.

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa stretli na hore Živčáková pri Turzovke

V sobotu 23. júna 2018 sa pri príležitosti 160. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch, ktoré sa slávi v tomto roku, v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – Živčákovej stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, aby sa tak ako každý rok vzájomne povzbudili vo viere, aby spoločne ďakovali i prosili. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako päťtisíc pútnikov z celého Slovenska, ale aj z Čiech a Moravy. Niektorí prišli vlakom, iní osobnými autami, no najviac ich prišlo asi na 80 autobusoch či mikrobusoch. 
Na začiatku spoločného programu sa chorým i zdravým účastníkom stretnutia prihovoril rektor tohto pútnického kostola P. Ondreja Sabó MSSCC. Vo svoje prednáške poukázal na Pannu Máriu ako na vzor nášho putovania. Vyvrcholením stretnutia bolo slávenie svätej omše. Hlavným celebrantom bol Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, ktorému je v rámci KBS zverený aj Svetový apoštolát Fatimy. Spolu s ním koncelebrovalo 18 kňazov. 
Biskup Galis vo svoje homílii okrem iného pripomenul slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal 13. mája 2017 vo Fatime: „Máme Matku! Máme mamu!" Z kríža zazneli slová Pána Ježiša: „Hľa, tvoja Matka! Hľa, tvoj syn!" Tieto slová nemožno oddeliť. Otec biskup spomenul aj sestričku Bernadetu, zakladateľku rodiny Nepoškvrnenej, ktorá mnohých chorých naučila obetovať svoju chorobu, naučila ich ponúknuť Bohu seba, naučila ich čo znamená stať sa darom pre všetkých. Koľkí chorí našli v Rodine Nepoškvrnenej útočisko, našli zmysel života a naozaj sa stali darom!
Po svätom prijímaní sa všetci účastníci stretnutia zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Pannu Márie. Spoločný program pokračoval po krátkej obedňajšej prestávke prednáškou Jozefa Bagina z Višňového na tému Novéna k Pompejskej Panne Márii. Po prednáške nasledovala modlitba ruženca svetla a krátka adorácia Oltárnej sviatosti. Spoločné stretnutie bolo ukončené sviatostným požehnaním. Svätú omšu, modlitbu ruženca i adoráciu sprevádzal svojím spevom zbor z Námestova.
 
Informovala sr. M. Alžbeta Lukasová SMVS
 
 
 
 

Rodina Nepoškvrnenej prevzala relikvie a zástavu

V roku osláv stého výročia zjavení Panny Márie fatimským deťom sa 13. decembra v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vrícku konala pekná slávnosť. O 10. hodine žilinský diecézny biskup otec Tomáš Galis spolu s jedenástimi kňazmi celebroval slávnostnú svätú omšu. Privítala ho sestra M. Alica Marienková, štatutárny zástupkyňa RN, ktorá povedala, že Panna Mária v súzvuku s Pánom Ježišom, ktorý hlásal pokánie, o to znovu prosila fatimské deti. Otec biskup odovzdal sestre Alici vzácne dary: zástavu svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku, ktorú najprv požehnal a relikvie svätých Františka a Hyacinty.
Rodina Nepoškvrnenej je od roku 2008 začlenená do svetového apoštolátu Fatimy. Otec biskup nás vo svojej kázni pobádal k tomu, aby sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí sa veľa modlia a obetujú, ešte s väčšou láskou a radosťou zapojili do projektu Panny Márie. Hovoril, že výzva Panny Márie na modlitbu a pokánie bola aktuálna nielen v 20. storočí, ale aj dnes v 21. storočí, keď si pripomíname 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime. Otec biskup spomenul, že tento rok 12. a 13. mája mal tú milosť byť vo Fatime, keď Svätý Otec vyhlásil Františka a Hyacintu Marto za svätých. Zdôraznil, že Panna Mária nás v roku 1925 prostredníctvom sestry Lucie, vtedy žijúcej v kláštore v španielskom Pontevedra žiadala, aby sme si konali pobožnosť prvých sobôt. Súčasťou tejto pobožnosti je svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba posvätného ruženca a 15 minút rozjímania nad tajomstvami ruženca alebo života Pána Ježiša, a to s úmyslom odčiniť urážky voči nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Márie prisľúbila, že kto si vykoná túto pobožnosť, bude pri ňom stáť v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre spásu duše. V kázni otec biskup spomenul, že vo svojom živote mal možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí už boli vyhlásení za svätých, s matkou Terezou a Jánom Pavlom II.. Matku Terezu z Kalkaty stretol ešte počas totality v bývalej NDR. Spýtala sa prítomných kňazov, či sú medzi nimi takí, ktorí by chceli 24 hodín denne žiť pre Ježiša. Otec biskup Galis sa toto jej posolstvo snažil uskutočňovať a pozval k tomu aj veriacich vo svojej farnosti. Pozýva aj nás k takejto službe lásky pre svätú Cirkev.
Veríme, že relikvie svätých Františka a Hyacinty sa dostanú k mnohým našim členom, aby sa ich prostredníctvom ešte viac povzbudili pre život modlitby a obety. Všetci môžeme nasledovať vzor svätých detí, ktoré sa do detailov snažili plniť to, k čomu ich prizvala Panna Mária: modliť sa a robiť pokánie za obrátenie hriešnikov, pretože veľa duší prichádza do zatratenia, lebo sa za ne nikto nemodlí. Na záver svätej omše sa generálna predstavená sestier Satmárok sestra Pavla poďakovala za vzácne dary a povedala, že kráčať pod zástavou Panny Márie je pre nás česť, ale aj veľká zodpovednosť. 
Po svätej omši sme sa všetci spoločne, kňazi, sestry satmárky, pozvané sestry vykupiteľky aj laici, angažujúci sa vo Svetovom Apoštoláte Fatimy, spolu s otcom biskupom pomodlili rozjímavý posvätný ruženec. Obetovali sme ho za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci a na vlastné úmysly.
Vďaka za všetko Bohu a Nepoškvrnenej!
sr. M. Jaroslava

Foto

Vlajka Svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku

Prosba o modlitbu za pokoj vo svete

Drahá fatimská rodina,

od nášho WAF v Melbourne, v Austrálii, sme dostali e-amil s prosbu, aby sme sa duchovne spojili s nimi, modliac sa za pokoj vo svete. Prosia o jednu hodinu pobožnosti  v nedeľu 19. novembra 2017 o 15.00 h, aby sme prosili Milosrdného Boha skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie  o pokoj vo svete. Toto zahŕňa v sebe ruženec, Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ďakujeme!

 

E-mail:

Prosím, podeľte sa o túto správu s čo najviac ľuďmi,

nech sa svet spojí v modlitbe za pokoj vo svete

o 15.00 h v nedeľu 19 novembra 2017.

Štruktúra je jednoduchá – ruženec, Korunka k Božiemu milosrdnestvu a zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Vo Fatime naša Pani povedala "Nakoniec moje Nepoškvrené Srdce zvíťazí".

 

Naša Pani potrebuje našu pomoc. Aby prišla éra pokoja, sú potrebné naše modlitby a zasvätenie sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Minulý rok sme boli požehnaní mimoriadnym Jubilejným Rokom Milosrdenstva, tento rok je rokom Milosti. Poďme osláviť koniec storočných osláv fatimských zjavení modlitbou za pokoj vo svete. Vyprosme si milosti a milosrdenstvo skrze ruženec a Korunku k Božiemu Milosrdentvu spolu so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Poďme sa všetci modliť, aby už Nepoškvrnené srdce Márie konečne zvíťazilo, aby sa všetci obrátili a zachránili.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu

Kráľovná presvätého ruženca – Útočisko ľudstva – Dobyvateľka všetkých Božích bitiek – Milujúca Matka všetkých ľudí – pokorne sa skláňame pred tvojím trónom – dôverujúc, že obdržíme milosrdenstvo – milosť a hojnú pomoc – vo všetkych našich potrebách – nie pre naše neprimerané zásluhy – na ktoré sa nespoliehame – ale len pre veľkú dobrotu – tvojho materinského srdca.

Aby sme sa zapáčili tebe, drahá Matka – a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – a aby sme splnili prosbu – zástupcu tvojho Syna na zemi – túžime sa zasvätiť – úplne, so všetkým, čo máme – tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Preto, Svätá Matka – Panna, Matka Božia – naša Matka, Sprostredkovateľka a Kráľovná – zasväcujeme nás a všetky naše dobrá – tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu – a odovzdávame tebe – náš ľud, našu krajinu a celé ľudstvo.

Prosíme, príjmi naše zasvätenie, najdrahšia Matka – a použi nás, ako si želáš – aby si naplnila svoj zámer so svetom. Ó, Matka Milosrdenstva – vypros nám od milosrdného Boha – pokoj pre nás všetkých – a pre tých, ktorí sú v temnote omylu – alebo v tieni smrti kvôli svojim hriechom. Vypros pokoj a úplnú slobodu – pre svätú Cirkev Božiu – a obnov všetky svoje úbohé deti – aby boli naozaj jednotným tvojím ľudom.

Zastav šírenie záplavy moderného pohanstva, zapáľ v našich srdciach a domoch oheň viery a lásky, praktizovanie čností kresťanského života – a spaľujúcu horlivosť za duše tak, aby apoštoli tvojho a jeho Srdca – mohli rásť do počtu a do zásluh.

Ó, Mária, trón milosti a matka spravodlivej lásky. Mária – prichádzame s dôverou k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Rozpáľ nás tým istým božím ohňom – ktorý rozpálil tvoje vlastné srdce. Kráľovná všetkých sŕdc, vládni nad nami, spolu s Božským Srdcom Ježiša Krista, nášho Kráľa. Urob z našich sŕdc a domovov tvoju svätyňu – a cez nás pomôž Ježišovmu Srdcu – zvíťaziť na celom svete. Amen.

 

Kathleen Thompson                                     Mathew Sullivan 
President                                                       Secretary

 

World Apostolate of Fatima
205-207 Road, Murrumbeena, Vic, 3163
9569 9653

Pápež František bude kanonizovať Františka a Hyacintu Marto 13. mája 2017 vo Fatime!

Oficiálne potvrdenie, že pápež František ide kanonizovať blahoslavených Františka a Hyacintu Marto vo Fatime, 13. mája 2017, bolo oznámené dnes ráno, 20. apríla v Ríme, počas konzistória kardinálov.

Je to radostná chvíľa pre všetkých nás! Buďme zjednotení – tí, čo idú do Fatimy, aj tí, čo ostávajú doma, a tešme sa z daru svätosti týchto dvoch malých pastierikov, ktorých obdivujeme a ktorí budú teraz predstavení  univerzálnej Cirkvi  ako model k nasledovaniu.

Ave Mária!

Medzinárodný Sekretariát SAF

Kanonizácia blahoslavených Františka a Hyacinty Marto

Pápež František schválil 23. marca 2017, zázrak potrebný ku kanonizácii blahoslavených Františka a Hyacinty Marto.

Podpísanie Dekrétu, ktorý potvrdzuje zázrak pripísaný orodovaniu bl. Františka a Hyacinty, bol oznámený dnes, tlačovou kanceláriou Vatikánu, po stretnutí  Pápeža s Kardinálom Angelom Amatom, Prefektom Kongregácie pre kauzy svätých.

Zázrak sa týka uzdravenia dieťaťa z Brazílie.

Dátum a miesto ceremónie svätorečenia budú stanovené na najbližšom konzistóriu (stretnutí kardinálov), ktoré sa bude konať v Ríme, 20. apríla.

František a Hyacinta tak budú onedlho prezentovaní univerzálnej Cirkvi ako Svätý František Marto a Svätá Hyacinta Marto; dúfajme, že sa tak stane počas tohto Jubilejného Fatimského roku.

Medzinárodný Sekretariát Svetového Apoštolátu Fatimy (WAF)

Logo a motto cesty Svätého Otca do Fatimy

Slovenská pošta vydala známku „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom" s nominálnou hodnotou 1,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 13. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:
 
 

Milión detí sa modlí ruženec

Už 18. októbra sa deti z celého sveta môžu stať aktérmi v medzinárodnom dianí a prispieť k riešeniu nepokojov a konfliktov. O 9:00 miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapoja do medzinárodnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej budú prosiť o pokoj a jednotu vo svete. ACN Slovensko pozýva k účasti všetky školy a škôlky spoločne s farnosťami a rehoľnými spoločenstvami. K deťom sa môžu pridať otcovia a mamy, starí rodičia, trpiaci a chorí.

Do iniciatívy sa môžete prihlásiť na www.miliondeti.sk, kde si zároveň môžete objednať informačné, didaktické aj propagačné materiály spojené s iniciatívou Milión detí sa modlí ruženec.

Spojme sa v spoločnej modlitbe naprieč krajinami za pokoj a mier vo svete!

Za jednotu a pokoj

18. októbra 2019
Volá sa Mária a voláme ju aj Panna Mária alebo Božia Matka. Ale pokojne ju môžeš osloviť aj nebeská Matka, Mama, Mamička, pretože je naozaj našou Mamou.
Vždy jej môžeš povedať všetko. Ona sa veľmi teší, keď ju o niečo prosíš, pretože ti tak môže pomôcť. Môžeš ju prosiť za svoju rodinu, za rodičov, za súrodencov, za kamarátov. Dokonca môžeš prosiť za každého jedného človeka na svete. Mária však potrebuje aj tvoju pomoc. Môžeš jej pomôcť svojimi modlitbami, aby tak
mohla ochrániť nás všetkých
a celý svet

Plagát a materiál k ružencu

Viac informácií

Konferencia o Fatimských zjaveniach

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakutla Univerzity Komenského v Bratislave 

vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

Fatimské zjavenia - ich história, posolstvo a aktuálnosť

27. apríla 2017

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne

Banská 28, 976 32 Badín

Pozvánka

Logo a motto cesty Svätého Otca do Fatimy

Portugalsko 13. februára – „Jednoduchosť štýlu a jasnosť." Tieto slová charakterizujú nielen pápeža Františka, ale aj oficiálne logo jeho apoštolskejcesty do Fatimy, ktorú navštívi od 12. do 13. mája. Myslí si to otec Carlos Cabecinhas, rektor svätyne vo Fatime a hlavný koordinátor pápežovej návštevy pútnického miesta.
Logo, ktoré navrhol Francisco Provvidenza, tvorí srdce vytvorené zo zrniek ruženca a s krížom v červeno-oranžových farbách. Vo vnútri srdca je šedý nápis „Pápež František – Fatima 2017" a pod ním motto apoštolskej cesty: „S Máriou, pútnik nádeje a pokoja". 
Logo na plagátoch, ktoré už v Portugalsku zdobia ulice, sprevádza fotografia argentínskeho pápeža, na ktorej sa vrúcne usmieva so zdvihnutou ľavou rukou. „Chceli sme vyjadriť fyzickú blízkosť i priateľskosť pápeža, ktorý usmievajúc sa, zdvíha svoju ruku na znak pozdravu i požehnania," vysvetlil autor loga Francisco Provvidenza.

Storočnica fatimských zjavení - úplne odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zja­vení obdaroval úplnými odpustkami - od 27.11.2016 do 26.11.2017 - všetkých veriacich:

a)       Ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otčenáš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

b)       Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo vý­ročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otče­náš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

c)        Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cesto­vať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bu­de možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sväté­ho Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra), sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.

K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyk­lé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Sekretariát WAF (World Apoštoláte of Fatima)

Priamy prenos z Fatimy