Pápež František bude kanonizovať Františka a Hyacintu Marto 13. mája 2017 vo Fatime!

Oficiálne potvrdenie, že pápež František ide kanonizovať blahoslavených Františka a Hyacintu Marto vo Fatime, 13. mája 2017, bolo oznámené dnes ráno, 20. apríla v Ríme, počas konzistória kardinálov.

Je to radostná chvíľa pre všetkých nás! Buďme zjednotení – tí, čo idú do Fatimy, aj tí, čo ostávajú doma, a tešme sa z daru svätosti týchto dvoch malých pastierikov, ktorých obdivujeme a ktorí budú teraz predstavení  univerzálnej Cirkvi  ako model k nasledovaniu.

Ave Mária!

Medzinárodný Sekretariát SAF

Kanonizácia blahoslavených Františka a Hyacinty Marto

Pápež František schválil 23. marca 2017, zázrak potrebný ku kanonizácii blahoslavených Františka a Hyacinty Marto.

Podpísanie Dekrétu, ktorý potvrdzuje zázrak pripísaný orodovaniu bl. Františka a Hyacinty, bol oznámený dnes, tlačovou kanceláriou Vatikánu, po stretnutí  Pápeža s Kardinálom Angelom Amatom, Prefektom Kongregácie pre kauzy svätých.

Zázrak sa týka uzdravenia dieťaťa z Brazílie.

Dátum a miesto ceremónie svätorečenia budú stanovené na najbližšom konzistóriu (stretnutí kardinálov), ktoré sa bude konať v Ríme, 20. apríla.

František a Hyacinta tak budú onedlho prezentovaní univerzálnej Cirkvi ako Svätý František Marto a Svätá Hyacinta Marto; dúfajme, že sa tak stane počas tohto Jubilejného Fatimského roku.

Medzinárodný Sekretariát Svetového Apoštolátu Fatimy (WAF)

Logo a motto cesty Svätého Otca do Fatimy

Slovenská pošta vydala známku „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom" s nominálnou hodnotou 1,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 13. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:
 
 

Konferencia o Fatimských zjaveniach

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakutla Univerzity Komenského v Bratislave 

vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

Fatimské zjavenia - ich história, posolstvo a aktuálnosť

27. apríla 2017

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne

Banská 28, 976 32 Badín

Pozvánka

Logo a motto cesty Svätého Otca do Fatimy

Portugalsko 13. februára – „Jednoduchosť štýlu a jasnosť." Tieto slová charakterizujú nielen pápeža Františka, ale aj oficiálne logo jeho apoštolskejcesty do Fatimy, ktorú navštívi od 12. do 13. mája. Myslí si to otec Carlos Cabecinhas, rektor svätyne vo Fatime a hlavný koordinátor pápežovej návštevy pútnického miesta.
Logo, ktoré navrhol Francisco Provvidenza, tvorí srdce vytvorené zo zrniek ruženca a s krížom v červeno-oranžových farbách. Vo vnútri srdca je šedý nápis „Pápež František – Fatima 2017" a pod ním motto apoštolskej cesty: „S Máriou, pútnik nádeje a pokoja". 
Logo na plagátoch, ktoré už v Portugalsku zdobia ulice, sprevádza fotografia argentínskeho pápeža, na ktorej sa vrúcne usmieva so zdvihnutou ľavou rukou. „Chceli sme vyjadriť fyzickú blízkosť i priateľskosť pápeža, ktorý usmievajúc sa, zdvíha svoju ruku na znak pozdravu i požehnania," vysvetlil autor loga Francisco Provvidenza.

Storočnica fatimských zjavení - úplne odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zja­vení obdaroval úplnými odpustkami - od 27.11.2016 do 26.11.2017 - všetkých veriacich:

a)       Ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otčenáš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

b)       Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo vý­ročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otče­náš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

c)        Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cesto­vať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bu­de možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sväté­ho Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra), sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.

K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyk­lé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Sekretariát WAF (World Apoštoláte of Fatima)

Priamy prenos z Fatimy